Proč být Ethnic Friendly?

Projekt vychází ze zkušeností s případy etnicky a rasově motivované diskriminace na našem trhu práce. Zacházení s pracovníky či uchazeči o práci, kteří se „na první pohled“ odlišují od majoritního obyvatelstva, nezřídka odráží přístup a negativní stereotypy dlouhodobě ukotvené v naší společnosti, jež znemožňují objektivní posouzení individuálních schopností a předpokladů pracovníků. Paušalizování a pohlížení na jednotlivce a priori jako na původce pro nás nepřijatelných projevů, jež jsou povrchně přičítány určité skupině osob jako celku, se ve svém důsledku podílí na vytváření začarovaného kruhu dlouhodobé nezaměstnanosti těchto osob, vedoucí opětovně k dalšímu zhoršení jejich šancí uspět na trhu práce. Samozřejmě takové jednání poškozuje i osobnost člověka, je překážkou pro uplatnění se ve společnosti i pro identifikování se s ní.

 

Přínos společnostem

  • Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel přispívá k pozitivnímu obrazu jejího držitele jako zaměstnavatele, výrobce a dodavatele nejen v očích veřejnosti, spotřebitelů, či obchodních partnerů, ale také subjektů veřejné správy.
  • Přihlášení se k zásadám rovnosti jako jednoho z pilířů myšlenky sociální odpovědnosti podnikatelských subjektů, řadí takto oceněné zaměstnavatele mezi vyspělé evropské společnosti sledující současné trendy a sdílející tyto hodnoty.
  • Otevřený postoj certifikovaného zaměstnavatele značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel přispívá k upevnění pozitivního vztahu pracovníků k firmě a podporuje jejich pracovní motivaci.
  • Pozitivní příklad, který tito zaměstnavatelé dávají, je rovněž šířen prostřednictvím médií, a může tak představovat jeden z marketingových nástrojů pro budování dobrého jména společnosti.
  • Pokud jde o osoby menšinového etnického původu, často ohrožené sociálním vyloučením, vědomí toho, že se určitý zaměstnavatel hlásí k nediskriminačním přístupům, je může pozitivně povzbudit k ucházení se o zaměstnání. Tyto osoby jinak nezřídka, na základě negativních zkušeností s odmítavým postojem k jejich zaměstnávání, přistupují k aktivnímu hledání zaměstnání s nedůvěrou nebo na ně dokonce rezignují. Držitelé této značky se tak mohou významnou měrou zasloužit o aktivní řešení jednoho z palčivých společenských problémů současnosti.